Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Διεθνές Φορολογικό Δίκαιο

Οι συνεχείς εξελίξεις στο ελληνικό φορολογικό δίκαιο, η υιοθέτηση από την ελληνική νομοθεσία όλο και περισσότερων κανόνων διεθνούς φορολογικού δικαίου (όπως για παράδειγμα στο πεδίο της συνεργασίας για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής) και η άμεση και δραστική επιρροή των κανόνων του ευρωπαϊκού δικαίου στο εσωτερικό φορολογικό δίκαιο (όπως καταδεικνύεται από τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος τον Ιούλιο 2013), καθιστούν σήμερα περισσότερο από ποτέ απαραίτητη τη σε βάθος γνώση και τη συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις τόσο στο διεθνές φορολογικό δίκαιο όσο και στο ευρωπαϊκό φορολογικό δίκαιο και ιδιαίτερα στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη φορολόγηση λόγω ΦΠΑ και στην τακτική transfer pricing που υιοθετούν μεγάλες πολυεθνικές για να αποφύγουν την φορολογία στις χώρες που δραστηριοποιούνται.