Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Αυτή η πολιτική απορρήτου εξηγεί πως συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα το site μας και πως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά.

Παρέχοντας τα προσωπικά σας δεδομένα στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τις πρακτικές χειρισμού πληροφορίας που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Θα πρέπει να διαβάσετε την ενότητα με τίτλο «Τι επιλογές ΄έχω» παρακάτω για να κατανοήσετε τις επιλογές που έχετε σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει επίσης και για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε με άλλα μέσα, τα οποία συνδυάζονται με στοιχεία που συλλέγονται μέσω του kmdlaw.gr..

1. Πληροφορίες που συλλέγουμε
Συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα αναφορικά με τους χρήστες: (1) πληροφορίες που υποβάλλονται εθελοντικά σε εμάς («Πληροφορίες που παρέχονται από τον χρήστη»), (2) τεχνικά δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα από όλους τους επισκέπτες στην ιστοσελίδα kmdlaw.gr (περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω στην ενότητα «Συλλογή Δεδομένων») και (3) πληροφορίες που συλλέγουμε από τρίτους.

Πληροφορίες που παρέχονται από τον χρήστη: Ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα που παρέχονται από τον χρήστη όταν επιλέγετε να μας δώσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδαςkmdlaw.gr, ακόμη και όταν μας στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θέτοντας μια ερώτηση. Ενδέχεται να τηρήσουμε το απεσταλμένο μέσω των φορμών επικοινωνίας περιεχόμενο για χρονικό διάστημα έως έξι μήνες. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται μέσω αυτών χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς εξυπηρέτησης πελατών και δεν μοιράζονται με τρίτους, για σκοπούς μάρκετινγκ ή άλλους, εκτός αν άλλως επιτάσσεται από το νόμο.

Συλλογή δεδομένων με παθητικό τρόπο: Όπως οι περισσότερες δικτυακές υπηρεσίες, λαμβάνουμε αυτόματα και καταγράφουμε πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε όταν επισκέπτεσθε το sitekmdlaw.gr στα αρχεία καταγραφής των διακομιστών μας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε διάφορες τεχνολογικές μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων των clearGIFs ή Pixels (γνωστών και ως «webbeacons») και των «cookies», για τη συλλογή των πληροφοριών αυτών. Χρησιμοποιούμε τόσο cookies συνεδρίας (session) όσο και μόνιμα (persistent) cookies. Τα δεδομένα που συλλέγουμε με αυτές τις αυτοματοποιημένες μεθόδους ενδέχεται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διεύθυνση IP, πληροφορίες από cookies, κάποιο αναγνωριστικό συσκευής ή χρήστη, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τον τύπο του λειτουργικού συστήματος, το περιεχόμενο και τις σελίδες τις οποίες επισκεφθήκατε στο δικτυακό τόπο kmdlaw.gr, τη συχνότητα και διάρκεια των επισκέψεών σας στον εν λόγω ιστότοπο και το «URL παραπομπής» (δηλαδή τη σελίδα από την οποία κατευθυνθήκατε στην ιστοσελίδα kmdlaw.gr. Αν συνδυάσουμε οποιαδήποτε πληροφορία συγκεντρώνεται με παθητικά μέσα με προσωπικές πληροφορίες, αντιμετωπίζουμε τα συνδυασμένα δεδομένα ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, υπό το πρίσμα της συγκεκριμένης Πολιτικής Απορρήτου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε και τον τρόπο λειτουργίας τους, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies που ακολουθεί.

2. Χρήση συλλεγμένων δεδομένων
Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να δημιουργήσουμε και να ενισχύσουμε τη σχέση μας μαζί σας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα α) για να παρέχουμε, να βελτιώνουμε και να διατηρούμε την ιστοσελίδα kmdlaw.gr, β) για την αποτροπή καταχρηστικής και δόλιας χρήσης του siteτης kmdlaw.gr γ) για την προβολή προσωποποιημένου περιεχομένου στο δικτυακό τόπο kmdlaw.gr, δ) όπου επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, για την αποστολή ενημερώσεων προς εσάς, μεταξύ άλλων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, ε) για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας και για λοιπούς σκοπούς εξυπηρέτησης πελατών.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποβλήθηκε μέσω του site kmdlaw.gr, όπως ορίζεται στην ενότητα «Επικοινωνία και μη ζητηθείσες επικοινωνίες Μάρκετινγκ».

Στην ιστοσελίδα kmdlaw.gr, ενδέχεται να επεξεργαστούμε δεδομένα με παθητικό τρόπο προκειμένου: (α) να θυμόμαστε τις πληροφορίες σας έτσι ώστε να μην χρειαστεί να τις εισάγετε ξανά κατά τη συνεδρία σας ή την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα, και (β) να παρακολουθούμε τις συνολικές μετρήσεις χρήσης του site, όπως το συνολικό αριθμό επισκεπτών και σελίδων που έχουν προβληθεί.

3. Διάθεση συλλεγμένων πληροφοριών
Δεν πωλούμε ούτε διαθέτουμε με άλλο τρόπο διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε απευθείας μέσω του sitekmdlaw.gr. Ωστόσο να λάβετε σας παρακαλούμε υπόψη ότι οποιαδήποτε πληροφορία επιλέγετε οικειοθελώς να προβάλετε σε οποιοδήποτε τμήμα του δικτυακού τόπου kmdlaw.gr διατίθεται δημοσίως, και μπορεί να συλλεχθεί και να επεξεργασθεί από εμάς ή από άλλους χωρίς περιορισμούς. Διαθέτουμε δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριζόμενων ως προσωπικά, ως εξής:
Πάροχοι Υπηρεσιών Δικηγορικής Εταιρείας Κατερίνα Μαρίνη και Συνεργάτες Ενδέχεται να παράσχουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους για την εκτέλεση εσωτερικών λειτουργιών του οργανισμού στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων (π.χ. συντήρηση, ασφάλεια, ανάλυση δεδομένων, μετάδοση μέσω email, CRM, υπηρεσίες διαχείρισης βάσεων δεδομένων, μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έρευνες ή φιλοξενία δεδομένων). Απαιτούμε τα εν λόγω συμβαλλόμενα τρίτα μέρη να συμφωνούν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από αυτούς να εκτελείται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και αποκλειστικά και μόνο με σκοπό την παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών, και στο μέτρο που επιβάλλεται από την αρχή της αναλογικότητας.

Νομικές Υποχρεώσεις
Ενδέχεται να παραδώσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατόπιν δικαστικής ή διοικητικής εντολής ή με έτερης υποχρέωσης που προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, ενδέχεται να παραδώσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα α) σε περιπτώσεις όπου καλόπιστα θεωρήσουμε ότι είναι πρόσφορο ή αναγκαίο για τη λήψη προληπτικών μέτρων για την αποφυγή αστικής, διοικητικής, ποινικής ή άλλης φύσης κυρώσεων, β) όταν επιβάλλεται για την προστασία των δικαιωμάτων, της περιουσίας ή την ασφάλεια της δικηγορικής εταιρείας μας ή του ευρύτερου κοινού, γ) αν απαιτείται για να προστατεύσουμε το προσωπικό και τις υπηρεσίες μας από δόλιες, καταχρηστικές ή παράνομες ενέργειες, δ) για τη διερεύνηση και υπεράσπιση του οργανισμού από ισχυρισμούς τρίτων και ε) για τη συνδρομή διοικητικών και δικαστικών αρχών στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

Συγκεντρωτικά δεδομένα και δεδομένα που δεν χαρακτηρίζονται ως προσωπικά
Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε συγκεντρωτικές καταστάσεις που δεν περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με υφιστάμενους ή υποψήφιους πελάτες και συνεργάτες ή τον τύπο, προκειμένου να επιδείξουμε τη χρήση του δικατυακού τόπου, να προσδιορίσουμε τις τάσεις της βιομηχανίας και των διαφημίσεων καθώς και για γενικότερους σκοπούς δημοσιότητας.

4. Τι επιλογές έχω;
Στην ιστοσελίδα kmdlaw.gr Μπορείτε, ως επισκέπτης στον ιστότοπό μας, να μην μας παρέχετε προσωπικά στοιχεία. Επίσης, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αιτηθείτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να ενημερώσετε ή να διορθώσετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς, επικοινωνώντας μαζί μας στο info@kmdlaw.gr . Έχετε ακόμα το δικαίωμα να αιτηθείτε από την Εταιρεία μας τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

5.Ενημερώσεις της Πολιτικής Απορρήτου
Ενδέχεται περιοδικά να ενημερώνουμε την παρούσα πολιτική απορρήτου. Σας ενθαρρύνουμε να εξετάζετε περιοδικά την παρούσα πολιτική απορρήτου για να είστε ενήμεροι για τη συλλογή, επεξεργασία και κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων. Η συνεχιζόμενη χρήση του ιστοτόπου μας συνεπάγεται τη συγκατάθεσή σας για την επικαιροποιημένη πολιτική απορρήτου.

6. Επικοινωνία
Αν έχετε απορίες σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@kmdlaw.gr

Πολιτική χρήσης Cookies
Όπως και οι περισσότερες υπηρεσίες που παρέχονται μέσω διαδικτύου, το kmdlaw.gr ενδέχεται να λάβει και να καταγράψει αυτόματα δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε διάφορες τεχνολογικές μεθόδες, συμπεριλαμβανομένων των clearGIFs (γνωστών και ως «webbeacons») και των «cookies», για τη συλλογή αυτών των δεδομένων.