Απαλλοτριώσεις

Απαλλοτριώσεις

Ως αναγκαστική απαλλοτρίωση με την ευρεία έννοια του όρου νοείται οποιαδήποτε στέρηση ιδιωτικής ιδιοκτησίας, που επέρχεται με μονομερή πράξη της δημόσιας εξουσίας.

Με μια αποτελεσματική ομάδα δικηγόρων εξειδικευμένων σε ζητήματα απαλλοτριώσεων, η  KMD Law Firm είναι μία από τις λίγες δικηγορικές εταιρείες που είναι σε θέση να διαχειριστούν τις πολύπλοκες έννομες σχέσεις που αναφύονται από τη στιγμή της δέσμευσης της ακίνητης περιουσίας των ιδιωτών χάριν της δημόσιας ωφέλειας. Αναγνωρίζοντας ότι τα θέματα που ανακύπτουν από την βραδυπορούσα εξέλιξη μιας απαλλοτρίωσης απαιτούν συχνά πόρους εκ μέρους των ιδιωτών και την εμπειρία μας σε πολλούς άλλους τομείς του νόμου, η KMD Law Firm έχει ήδη διεπιστημονικές ομάδες ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών.

Η ομάδα εργάζεται αποτελεσματικά ανεξάρτητα από τις δικαιοδοσίες και τα πεδία πρακτικής, αξιοποιώντας την εμπειρία των συνεργατών της σε τομείς ειδίκευσης  όπως η φορολογία, η δικονομική προστασία των δικαιούχων αποζημίωσης, η πολυπλοκότητα του ελληνικού δημοσίου. Με αυτό τον τρόπο σας προσφέρεται ποιοτική παροχή υπηρεσιών σε σχέση με κάθε υπόθεση που δύναται να προκύψει από την διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Δικονομικά, αξιοποιείται πληθώρα ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων για την πλήρη, έγκαιρη και αποτελεσματική  δικαστική προστασία σας, όπως αίτηση για την αναγνώριση δικαιούχων αποζημίωσης, αίτηση για τον καθορισμό προσωρινής και οριστικής τιμής μονάδος και τη διόρθωση κτηματολογικού πίνακα, αγωγή αποζημίωσης για την παράνομη δέσμευση της ιδιοκτησίας από το ελληνικό δημόσιο, αίτηση ανάκλησης και άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και άλλα.