Ενέργεια

Ενέργεια

H KMD Law Firm & Associates προσφέρει ένα ευρύτατο φάσμα νομικών υπηρεσιών στους τομείς του δίκαιου της Ενέργειας με υψηλή εξειδίκευση στην λειτουργία σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα.

Ενδεικτικά, αναλαμβάνουμε μεταξύ άλλων:

· Τη σύνταξη εξειδικευμένων γνωμοδοτήσεων και ενημερωτικών σημειωμάτων για κάθε νομικό ζήτημα που ενδέχεται να επηρεάσει την επενδυτική δραστηριότητα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
· Εξειδικευμένες νομικές συμβουλές για την μεταβίβαση ώριμων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
· Διαπραγμάτευση με τους πωλητές και σύνταξη τόσο των προσυμβατικών όσο και των συμβατικών κειμένων για τη νόμιμη μεταβίβαση των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
· Στοχευμένες νομικές συμβουλές για το κατάλληλο σχήμα μεταβίβασης (π.χ. αγορά μετοχών ή αγορά αδειών).
· Σύνταξη due diligence report για την αδειοδοτική ωριμότητα του έργου, συνοδευόμενο από red flag report για κάθε εύρημα που μπορεί να εμποδίσει την ομαλή λειτουργία του σταθμού παραγωγής.
· Νομικός έλεγχος της γης και αναλυτική έκθεση για την συμβατότητά της με τις ειδικές προϋποθέσεις που τίθενται από την Ενεργειακή Νομοθεσία (π.χ. δασική έκταση, περιοχή Natura 2000).
· Έλεγχος και σύνταξη συμφωνητικών μίσθωσης με την συμπερίληψη συγκεκριμένων συμβατικών όρων που ακολουθούν την Ενεργειακή Νομοθεσία.
· Εξειδικευμένες νομικές συμβουλές για την τιμή αποζημίωσης της παραγώμενης ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. σταθερή τιμή/συμμετοχή σε ανταγωνιστικές διαδικασίες).
· Ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται για την μεταβίβαση των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας .
· Παροχή νομικών συμβουλών για την δυνατότητα επένδυσης σε green field projects.

Energy Newsletter 2_8_22     

Licensing procedure for the operation of RES stations.