Νέα

Νέα

Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων

07 May, 2020

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ (ΦΕΚ B’ 1739/06-05-2020) με την οποία καθορίζεται ο τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους.
Άρθρο πρώτο
Ο τρόπος επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων,
μετά από τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους λόγω του κορωνοϊού COVID-19 και μέχρι
τη λήξη των μαθημάτων τους κατά το τρέχον σχολικό
έτος, σύμφωνα με τις από 2.5.2020 και 4.5.2020 γνώμες
της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοιού COVID-19 ορίζεται ως εξής:
Α. Σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να τηρείται
απόσταση ενός και μισού (1,5) μέτρου μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Σε περίπτωση που η τήρηση
των παραπάνω αποστάσεων δεν είναι δυνατή, λόγω τυχόν περιορισμών που θέτει το μέγεθος της αίθουσας, το
τμήμα χωρίζεται σε δύο ισοδύναμα υποτμήματα κατά
τα κατωτέρω.
Β. Ο ανώτατος αριθμός μαθητών ανά αίθουσα διδασκαλίας ορίζεται σε δεκαπέντε (15). Εφόσον υπάρχουν
λιγότεροι από δεκαπέντε (15) μαθητές σε ένα τμήμα ή
σχολική τάξη, το τμήμα/τάξη αυτό/αυτή λειτουργεί κανονικά όλες τις ημέρες, εκτός και αν οι διαστάσεις της αίθουσας δεν επιτρέπουν την τήρηση των ενδεδειγμένων
αποστάσεων μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, οπότε
και χωρίζεται σε δύο υποτμήματα τα οποία λειτουργούν
σύμφωνα με τα κατωτέρω.
Κάθε τμήμα ή σχολική τάξη σχολικών μονάδων, με
περισσότερους από δεκαπέντε (15) μαθητές, χωρίζεται σε δύο ισοδύναμα υποτμήματα (α΄ υποτμήμα και
β΄ υποτμήμα) κατά αλφαβητική σειρά, με μέριμνα του
Διευθυντή της σχολικής μονάδας.
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
E
6 Μαΐου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1739
17943
17944 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 1739/06.05.2020
Σε περίπτωση που σε σχολικές μονάδες είναι δυνατή η καθημερινή διδασκαλία για κάποια υποτμήματα,
με χρήση τυχόν επιπλέον διαθέσιμων και κατάλληλων
αιθουσών διδασκαλίας και μετά την προσήκουσα αναπροσαρμογή των ωρολογίων προγραμμάτων ανά υποτμήμα, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη κατανομή του
ήδη διατεθειμένου εκπαιδευτικού προσωπικού ανά υποτμήμα και διδακτική ώρα, δύναται να πραγματοποιείται
καθημερινά η διδασκαλία των μαθημάτων.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την πρώτη εβδομάδα
έναρξης λειτουργίας, οι μαθητές του α΄ υποτμήματος
προσέρχονται και παρακολουθούν μαθήματα τις ημέρες
Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, ενώ οι μαθητές του β΄
υποτμήματος τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη. Ακολούθως,
την επόμενη εβδομάδα, οι μαθητές του α΄ υποτμήματος
προσέρχονται και παρακολουθούν μαθήματα τις ημέρες
Τρίτη και Πέμπτη, ενώ του β΄ υποτμήματος τις ημέρες
Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Κατά τον ίδιο τρόπο,
με εναλλαγή ημερών παρακολούθησης ανά εβδομάδα
για κάθε υποτμήμα, συνεχίζουν να λειτουργούν οι σχολικές μονάδες και για τις επόμενες εβδομάδες, μέχρι τη
λήξη των μαθημάτων.
Γ. Κατά τη διαδικασία παροχής της παράλληλης στήριξης προς τους μαθητές από τον αρμόδιο εκπαιδευτικό
είτε από ειδικό βοηθητικό προσωπικό είτε από σχολικό
νοσηλευτή κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, είναι
υποχρεωτική η χρήση μάσκας. Κατά τα λοιπά, η χρήση
προστατευτικής μάσκας από μαθητές και εκπαιδευτικό
προσωπικό εντός των σχολικών μονάδων είναι προαιρετική.
Άρθρο δεύτερο
Για το σχολικό έτος 2019-2020 δεν διεξάγονται οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών των
Γυμνασίων και Λυκείων όλων των τύπων. Εξαιρούνται οι
εξετάσεις των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων και στρατεύσιμων
μαθητών, οι απολυτήριες εξετάσεις Γυμνασίου και Γ.Ε.Λ.
των παρελθόντων ετών καθώς και των μαθητών των
ΕΠΑ.Λ. που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 130
και 151 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και του άρθρου τεσσαρακοστού ένατου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 84).
Άρθρο τρίτο
1. Η ασφαλής λειτουργία των σχολικών μονάδων γίνεται σύμφωνα με τις από 2.5.2020 και 4.5.2020 γνώμες
της Εθνικής Επιτροπής προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοιού COVID-19, όπως αυτές εξειδικεύονται και κοινοποιούνται με τις σχετικές εγκυκλίους του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Διευθυντής
σχολικής μονάδας και ο Σύλλογος Διδασκόντων, φροντίζουν ώστε να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα
ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών και εκπαιδευτικών,
ιδίως σε σχέση με τον φυσικό αερισμό των αιθουσών διδασκαλίας, την αποφυγή συγχρωτισμού και την τήρηση
των οδηγιών καλής υγιεινής χεριών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου
Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ.
2. Ειδικά, το πρακτικό μάθημα «Εργαστήρια Πληροφορικής» πραγματοποιείται με κάλυψη των πληκτρολογίων
με μεμβράνη οικιακής χρήσεως, η οποία αφαιρείται με
την εναλλαγή κάθε χρήστη.
3. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας και ο Σύλλογος
Διδασκόντων προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων που προβλέπονται στα ωρολόγια
προγράμματα.
4. Με ευθύνη του Διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας
και της σχολικής επιτροπής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ορίζεται η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας
και κατά τη διάρκεια λειτουργίας των σχολικών μονάδων,
σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ.
5. Τα κυλικεία των σχολικών μονάδων παραμένουν
κλειστά μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
6. Για το σχολικό έτος 2019-2020 δεν πραγματοποιούνται οι εκδρομές, επισκέψεις, περίπατοι, εκδηλώσεις,
μαθητικοί αγώνες, προγράμματα ανταλλαγής μαθητών
και εκπαιδευτικών και η λειτουργία βιβλιοθηκών.
Άρθρο τέταρτο
Η λειτουργία των φροντιστηρίων και των κέντρων
ξένων γλωσσών, γίνεται κατά τα αναφερόμενα στις
από 2.5.2020 και 4.5.2020 γνώμες της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19,
όπως αυτές εξειδικεύονται και κοινοποιούνται με τις
σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Μαΐου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευμάτων Υγείας
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ