Νέα

Νέα

Το σεξ χωρίς συναίνεση συνιστά βιασμό.

07 January, 2021

Το σεξ χωρίς συναίνεση συνιστά βιασμό. Μπορεί ο ως άνω ορισμός του βιασμού να
φαίνεται λογικός, ακόμα και αυτονόητος, στην πραγματικότητα όμως μόλις 12 από
τις ευρωπαϊκές χώρες, περιλαμβάνουν αντίστοιχο ορισμό του βιασμού στην
νομοθεσία τους, με την Δανία να αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη στον
κατάλογο. Η σύνδεση της συνουσίας με την συναίνεση και των δύο πλευρών,
αποτελεί επιταγή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και
την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (ή
αλλιώς «Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης»), η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2014. Με
βάση τη Σύμβαση αυτή, όλα τα ευρωπαϊκά κράτη που την έχουν επικυρώσει,
οφείλουν να εναρμονίσουν την νομοθεσία τους προς τις επιταγές της. Η
πραγματικότητα είναι όμως τελείως διαφορετική, με την Δανία να γίνεται μόλις η
12η χώρα που ψήφισε νόμο για τον βιασμό με καθοριστικό στοιχείο την έλλειψη της
συναίνεσης, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ από την 1η
Ιανουαρίου 2021. Η πλειοψηφία
την ευρωπαϊκών χωρών, συνδέει αναπόσπαστα τον ορισμό του βιασμού με την
απειλή ή την άσκηση βίας ή με την απειλή κινδύνου κατά της ζωής και της σωματικής
ακεραιότητας, όπως και η χώρα μας, η οποία στην παράγραφο του άρθρου 336 του
ισχύοντος Ποινικού Κώδικα προβλέπει τα εξής: «Όποιος με σωματική βία ή με απειλή
σοβαρού και άμεσου κινδύνου ζωής ή σωματικής ακεραιότητας εξαναγκάζει άλλον
σε επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα
ετών.». Έχοντας υπογράψει την Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης το 2018, η Ελλάδα,
μόλις το 2019 και ύστερα από πιέσεις που δέχθηκε από τη Διεθνή Αμνηστία, έγινε η
9η χώρα που συμπεριέλαβε στη νομοθεσία της τον ως άνω ορισμό του βιασμού.
Ειδικότερα στο άρθρο 336 ΠΚ, προστέθηκε η παράγραφος 4, η οποία ορίζει τα εξής:
«Όποιος, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1, επιχειρεί γενετήσια πράξη
χωρίς τη συναίνεση του παθόντος, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη». Φαίνεται
λοιπόν ότι το αυτονόητο δεν είναι πάντα ο κανόνας, αλλά γίνεται συχνά η εξαίρεση
ακόμα και στις σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες, όπου η προάσπιση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων αποτελεί θεμέλιο του δυτικού πολιτισμού.