Νέα

Νέα

ΤΟ ΝΕΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΟΡΙΟ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ – ΔΩΡΕΩΝ

20 October, 2021

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 181/Α`/2-102021 ο νόμος 4839/2021 με τίτλο “Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19”

Στο πεντηκοστό έκτο άρθρο του νομοθετήματος αυτού, εισήχθη διάταξη με την οποία, αυξήθηκε το αφορολόγητο ποσό των δωρεών και γονικών παροχών περιουσιακών στοιχείων για τους δικαιούχους της Α’ κατηγορίας της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2961/2001 (όπως διαχρονικά έχει τροποποιηθεί) σε οχτακόσιες χιλιάδες (800.000,00) ευρώ από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) ευρώ που ίσχυε.

Η κατηγορία αυτή, αφορά τους συζύγους (ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης), παιδιά, εγγόνια και γονείς, ενώ το όριο, αφορά τόσο την ακίνητη περιουσία όσο και την κινητή περιουσία.

Ειδικότερα, υπό τον τίτλο “Αύξηση αφορολόγητου ποσού δωρεών και γονικών παροχών περιουσιακών στοιχείων, χρηματικών ποσών – Τροποποίηση του άρθρου 44 του ν. 2961/2001” το άρθρο 56 του άνω Νόμου έχει ως εξής, αναφορικά με την εν λόγω αύξηση:

“….Ειδικά η γονική παροχή ή η δωρεά προς τα πρόσωπα που υπάγονται στην Α’ κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 29 οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, καθώς και η γονική παροχή ή η δωρεά χρηματικών ποσών προς τα ως άνω πρόσωπα, η οποία διενεργείται με μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, υπόκεινται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), μετά την αφαίρεση εφάπαξ αφορολογήτου ποσού οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ. Οι δωρεές και γονικές παροχές του προηγούμενου εδαφίου δεν συνυπολογίζονται στην αιτία θανάτου κτήση περιουσίας μεταξύ των αυτών προσώπων… Η παρ. 1 εφαρμόζεται για δωρεές και γονικές παροχές, οι οποίες συστήνονται από την 1η Οκτωβρίου 2021. Για την εφαρμογή του τρίτου και του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 2961/2001 (Α’266), όπως τροποποιείται με την παρ. 1 του παρόντος, δωρεές και γονικές παροχές που έχουν διενεργηθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή, δεν συνυπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 36, περί συνυπολογισμού προγενέστερων δωρεών και γονικών παροχών”.

Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2021 αφορολόγητες ήταν οι γονικές παροχές μέχρι του ποσού των 150.000,00 ευρώ. Από τις 150.000,00 € και μέχρι του ποσού των 300.000,00 €, προβλεπόταν φόρος 1%. Από τις 300.000,00 € έως τις 600.000,00 €, προβλεπόταν φόρος 5% και για ποσά άνω των 600.000,00 € ο φόρος ήταν 10%.

Αυτό στην πράξη πλέον σημαίνει ότι, από την 1η-10-2021 οι μεταβιβάσεις χρηματικών ποσών μεταξύ μελών μιας οικογένειας ουσιαστικά απελευθερώνονται! Ποσά μέχρι 800.000,00 € θα μπορούν να αλλάζουν κάτοχο τραπεζικού λογαριασμού ανάμεσα στα μέλη μιας οικογένειας, χωρίς να απειλείται η επιβολή φόρου έως 10% σε περίπτωση ελέγχου από την εφορία. Έτσι, δίνεται πλέον λύση στους ολοκληρωμένους οικονομικά γονείς, να βοηθούν οικονομικά τα παιδιά τους για την απόκτηση κατοικίας ή άλλων περιουσιακών στοιχείων (οικόπεδα, αγροτεμάχια, αυτοκίνητα, σκάφη, μετοχές, ομόλογα κλπ), χωρίς καμία φορολογική επιβάρυνση και με πλήρη κάλυψη τόσο του «πόθεν έσχες» τους, όσο και των τεκμηρίων διαβίωσης της εφορίας. Αντίστοιχα με τον ίδιο τρόπο, διευκολύνονται και οι μεταβιβάσεις μεταξύ των συζύγων αλλά και των ενήλικων εγγονιών από τους παππούδες, καθώς τα ίδια ισχύουν και για τις δωρεές χρηματικών ποσών μεταξύ αυτών των περιπτώσεων.

Συνιστά λοιπόν αυτή η ρύθμιση μια γενναία προσφορά εκ μέρους της πολιτείας προς τη νεότερη κυρίως γενιά, η οποία ταλανίζεται τα τελευταία 10-15 έτη εντός των αλλεπάλληλων κρίσεων (οικονομικής και υγειονομικής), με σκοπό τη διευκόλυνση δημιουργίας οικονομικής αυτοτέλειας της.

ΠΡΕΠΕΙ όμως οι παρέχοντες σ’ αυτές τις περιπτώσεις (γονείς, παππούδες, σύζυγοι) να προσέχουν ιδιαίτερα, ώστε να καλύπτουν τα τυχόν δωριζόμενα ποσά με βάση τα αποκτηθέντα εισοδήματα και έσοδά τους, διότι οι συγκεκριμένες παροχές και δωρεές στο υπερβάλλον των εισοδημάτων τους, θα θεωρούνται γι’ αυτούς τεκμήρια.

Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι στις περιπτώσεις που τα ποσά αυτά προορίζονται για την απόκτηση πρώτης κατοικίας από τα παιδιά ή εγγόνια, πρέπει οι αγορές αυτές να επισπευστούν και να ολοκληρωθούν πριν από την 1η-1-2022. Διότι από την ημερομηνία αυτή και μετά, έχει ανακοινωθεί ότι θα αυξηθούν οι αντικειμενικές τιμές των ακινήτων. Και μπορεί βέβαια για την αγορά πρώτης κατοικίας, να ισχύουν σχετικά υψηλά αφορολόγητα όρια (200.000 ευρώ για άγαμο, 250.000 ευρώ για έγγαμο και επιπλέον 25.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μέχρι το δεύτερο και 30.000 ευρώ από το τρίτο και πάνω), όμως ακόμη κι αν η πρώτη κατοικία προκύψει τελικά και μετά την 1η-1-2022 μικρότερης αξίας σε σχέση με τα όρια αυτά (και ως εκ τούτου αφορολόγητη), αυτός που θα την αποκτήσει, θα επιβαρυνθεί με τα -όχι ευκαταφρόνητα- επιπλέον συμβολαιογραφικά έξοδα και τέλη μεταγραφής – κτηματολογικής εγγραφής.