Νέα

Νέα

Θέσπιση, περιεχόμενο και διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19.

01 June, 2021

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία 30.5.2021 με θέμα :”Θέσπιση, περιεχόμενο και διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19″.
Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 περιέχει
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού
προσώπου – κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό,
το αποτέλεσμα της τελευταίας δοκιμασίας ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) ή μοριακής μεθόδου ανάλυσης
(PCR test), ή τη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19,
κατά περίπτωση.
Άρθρο πρώτο
Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19
1. Θεσπίζεται Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19, με
σκοπό τη διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώματος
ελεύθερης κυκλοφορίας των φυσικών προσώπων – κατόχων του κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19. Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 περιέχει
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού
προσώπου – κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό,
το αποτέλεσμα της τελευταίας δοκιμασίας ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) ή μοριακής μεθόδου ανάλυσης
(PCR test), ή τη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19,
κατά περίπτωση.
2α. Όσον αφορά στον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19, το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 περιέχει τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:
α) Όνομα,
β) επώνυμο,
γ) ημερομηνία γέννησης,
δ) στοχευόμενη νόσο,
ε) είδος εμβολίου,
στ) σκεύασμα εμβολίου,
ζ) κάτοχο αδείας κυκλοφορίας ή παρασκευαστή του
εμβολίου,
η) αριθμό σε σειρά εμβολιασμών/δόσεων και
θ) ημερομηνία συνεδρίας εμβολιασμού με αναφορά
της ημερομηνίας της τελευταίας ληφθείσας δόσης.
2β. Όσον αφορά στο αποτέλεσμα της τελευταίας δοκιμασίας το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 περιέχει τα
ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:
α) Όνομα,
β) επώνυμο,
γ) ημερομηνία γέννησης,
δ) στοχευόμενη νόσο,
ε) είδος της δοκιμασίας,
στ) ονομασία της δοκιμασίας,
ζ) κατασκευαστή της δοκιμασίας,
η) ημερομηνία και ώρα συλλογής του δείγματος της
δοκιμασίας,
θ) ημερομηνία και ώρα παραγωγής του αποτελέσματος της δοκιμασίας,
ι) αποτέλεσμα της δοκιμασίας και
ια) δομή διενέργειας της δοκιμασίας.
2γ. Όσον αφορά στη νόσηση από τον κορωνοϊό
COVID-19 το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 περιέχει
τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:
α) Όνομα,
β) επώνυμο,
γ) ημερομηνία γέννησης,
δ) στοχευόμενη νόσο από την οποία έχει νοσήσει το
φυσικό πρόσωπο και
ε) ημερομηνία του θετικού αποτελέσματος.
Διαβάστε όλh την πράξη νομοθετικού περιεχομένου :https://bit.ly/3fEcFH6