Νέα

Νέα

Συνεπιμέλεια: Ίσα δικαιώματα των γονέων ως προς την ανατροφή των ανήλικων τέκνων

20 October, 2020

Το έτος 2015 το Συμβούλιο της Ευρώπης ψήφισε υπέρ του δικαιώματος των πατεράδων στην κοινή επιμέλεια ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική ισότητα των γονέων έναντι των τέκνων τους ενώ παράλληλα καλεί τα κράτη – μέλη να τροποποιήσουν το νομοθετικό τους πλαίσιο βάσει της αρχής της εναλλασσόμενης κατοικίας των παιδιών μετά το διαζύγιο.

Η Ελλάδα παρά το γεγονός ότι έχει προσυπογράψει το εν λόγω ψήφισμα από το 2015, όμως, σήμερα ακόμη δεν έχει προβεί στην τροποποίηση του Οικογενειακού Δικαίου βάσει του ψηφίσματος αυτού. Βέβαια πρόσφατα τέθηκε σε ισχύ η διάταξη του άρθρου 139 Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ 148Α) η οποία προβλέπει ότι η μεταβολή του τόπου διαμονής που επηρεάζει ουσιωδώς το δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο (π.χ. μετεγκατάσταση του ασκούντος την επιμέλεια σε άλλη πόλη ή χώρα) απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων ή οριστική δικαστική απόφαση.

Ωστόσο, αναμένεται να θεσπιστούν και άλλες διατάξεις που θα διασφαλίζουν την συνεπιμέλεια, ήτοι την φυσική παρουσία και των δύο γονιών στο μεγάλωμα των τέκνων. Σε περίπτωση λοιπόν που οι γονείς καταλήξουν στα δικαστήρια για την ρύθμιση της επιμέλειας των τέκνων τους, το δικαστήριο θα επιβάλει υποχρεωτική συνεπιμέλεια βάσει των νομοθετικών αλλαγών που αναμένονται στο Οικογενειακό Δίκαιο. Η έννοια της συνεπιμέλειας συνίσταται στην δυνατότητα ύπαρξης εναλλασσόμενης κατοικίας για τα ανήλικα τέκνα τα οποία θα μπορούν να διαμένουν για ίσο χρονικό διάστημα στην οικία εκάστου γονέα. Σε αντίθεση δηλαδή με την μέχρι σήμερα πρακτική, κατά την οποία το δικαστήριο αναθέτει την επιμέλεια κατά συντριπτική πλειοψηφία στην μητέρα, βάσει του νέου νομοθετικού πλαισίου οι γονείς θα έχουν ίσα δικαιώματα, χρόνο και φροντίδα του παιδιού , παράγοντας που θα διαμορφώνει ανάλογα και το ύψος και τον υπόχρεο της διατροφής. Αυτό βέβαια θα είναι καλό εφόσον οι σχέσεις των γονέων μετά το διαζύγιο είναι σε καλό επίπεδο και εφόσον υπάρχει διάθεση για αρμονική συνεργασία σε όλους τους τομείς που αφορούν στα ανήλικα τέκνα, και συγκεκριμένα σε θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, θέματα υγείας, θέματα που αφορούν στην ψυχοπνευματική εξέλιξη των παιδιών (π.χ. εάν θα έχουν κινητό τηλέφωνο, πόση ώρα θα βλέπουν τηλεόραση καθημερινά, πόση ώρα θα ασχολούνται με το διαδίκτυο κτλ). Εάν υπάρχει αρμονική συνεργασία για όλα τα ανωτέρω ζητήματα, τότε ο θεσμός της συνεπιμέλειας θα διασφαλίζει πραγματικά το συμφέρον του τέκνου συμβάλλοντας στην διαμόρφωση ολοκληρωμένης προσωπικότητας. Στην Ελλάδα έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα κάποιες δικαστικές αποφάσεις που είτε αναθέτουν την επιμέλεια και στους δύο γονείς είτε ορίζουν συνεπιμέλεια των ανηλίκων τέκνων ως προς τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής τους ώστε η μητέρα να μην μπορεί μονομερώς να εγκατασταθεί με τα τέκνα σε χώρα του εξωτερικού.