Νέα

Νέα

Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης με Επιβολή Προστίμου λόγω παράνομης στάθμευσης. Η τοποθέτηση της έκθεσης βεβαίωσης παράβασης στον ανεμοθώρακα του οχήματος επέχει θέση επίδοσης αυτής.

ΔΠΑ 15223/2019, 19ο Τμήμα

Στην προκειμένη περίπτωση, με τις … εκθέσεις βεβαιώθηκαν, εις βάρος του προσφεύγοντος, από όργανα αφενός του Αστυνομικού Τμήματος Ομονοίας ή της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών και αφετέρου της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων παραβάσεις λόγω παράνομης στάθμευσης των ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων του, με αριθμούς κυκλοφορίας … Ειδικότερα, βεβαιώθηκαν παραβάσεις και επιβλήθηκαν τα αναλογούντα πρόστιμα λόγω παράνομης στάθμευσης των οχημάτων του σε χώρο όπου υπάρχει πινακίδα απαγόρευσης στάθμευσης (Ρ-39), σε χώρο ελεγχόμενης στάθμευσης (Ρ-69), σε πεζόδρομο, σε πεζοδρόμια, σε χώρους στάθμευσης οχημάτων ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, σε κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) διάβασης ατόμων μειωμένης κινητικότητας, σε χώρο όπου υπάρχει πινακίδα απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης (Ρ-40), σε κυρτή αλλαγή της κατά μήκους κλίσης οδού (στροφής) και, τέλος, σε χώρο στάθμευσης με κάρτα – χωρίς καταβολή του προβλεπόμενου τέλους. Κατά των πράξεων αυτών δεν υπεβλήθησαν έγγραφες αντιρρήσεις από τον προσφεύγοντα.

Ισχυρισμός ότι ο προσφεύγων έλαβε για πρώτη φορά γνώση των βεβαιωθέντων εις βάρος του προστίμων παράνομης στάθμευσης, κατόπιν της ειδοποίησης που εστάλη σε αυτόν στις 18.05.2016 από την Τράπεζα EUROBANK με θέμα «κατάσχεση απαιτήσεως στα χέρια της Τράπεζάς μας ως τρίτης», με την οποία του γνωστοποιήθηκε ότι ο Δήμος Αθηναίων προέβη, ύστερα από την έκδοση του από .. κατασχετηρίου εγγράφου εις χείρας τρίτου, στην δέσμευση των λογαριασμών του.

Στις περιπτώσεις βεβαίωσης προστίμου λόγω παράνομης στάθμευσης οχήματος, προβλέπεται ειδική διαδικασία κοινοποίησης της αντίστοιχης πράξης στον παραβάτη και συγκεκριμένα στον οδηγό του παρανόμως σταθμευμένου οχήματος στις περιπτώσεις που ο τελευταίος απουσιάζει και δεν δύναται το όργανο που βεβαίωσε την παράβαση να επιδώσει την πράξη άμεσα στον παραβάτη, με την τοποθέτηση της έκθεσης βεβαίωσης παράβασης στον ανεμοθώρακα του οχήματος, η οποία επέχει θέση επίδοσης αυτής καθώς και κλήσης του παραβάτη προς υποβολή αντιρρήσεων, ενώπιον του αρμοδίου οργάνου, ή προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου. Εξάλλου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος ότι ουδέποτε του επιδόθηκαν οι προσβαλλόμενες πράξεις αναποδείκτως προβάλλεται εκ μέρους του και, ως εκ τούτου, είναι απορριπτέος δεδομένου και του πλήθους των παραβάσεων που, εν προκειμένω, ανέρχονται σε ογδόντα οκτώ καθώς και των διαφορετικών υπηρεσιών που βεβαίωσαν αυτές, όπως επίσης και των διαφορετικών οργάνων των υπηρεσιών αυτών που υπογράφουν τις σχετικές πράξεις βεβαίωσης παράβασης και επιβολής προστίμου. Συνεπώς, η κρινόμενη προσφυγή, η οποία στρέφεται κατά πράξεων που βεβαιώθηκαν τα έτη 2007 έως και 2012 και ασκήθηκε στις 15.07.2016 (..), ήτοι τέσσερα και πλέον έτη μετά τη νόμιμη κοινοποίηση των ως άνω πράξεων, παρίσταται εκπρόθεσμη. Τούτο, διότι, όπως προκύπτει από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 66 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του Ν. 2717/1999 (Α-97) Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, η προθεσμία των εξήντα ημερών για την άσκηση προσφυγής κατά επιδοτέας κατά νόμο πράξης άρχεται από τη σύννομη κοινοποίηση αυτής και μόνο, ελλείψει τέτοιας κοινοποίησής, από την πλήρη γνώση του περιεχομένου της πράξης. Επομένως, η προσφυγή είναι για τον λόγο αυτόν απορριπτέα ως απαράδεκτη.

Καταλογίζει εις βάρος του προσφεύγοντος τη δικαστική δαπάνη του καθ’ ου Δήμου Αθηναίων, ανερχόμενη σε 234 ευρώ.