Νέα

Νέα

Πλασματική αποδοχή κληρονομιάς

03 October, 2022

Ο κληρονόμος, μετά τον θάνατο του κληρονομουμένου αποκτά την κληρονομιά είτε με διαθήκη, είτε με την εξ αδιαθέτου διαδοχή. Ο κληρονόμος έχει δικαίωμα να αποποιηθεί την κληρονομιά ενώπιον του γραμματέα του δικαστηρίου της κληρονομίας μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών, που αρχίζει από τότε που ο κληρονομούμενος έλαβε γνώση της επαγωγής και του λόγου αυτής. Η αποποίηση είναι άκυρη, αν γίνει μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας. Όταν κάποιος κληρονομεί από διαθήκη, η προθεσμία αρχίζει από τη δημοσίευση της διαθήκης. Μετά την πάροδο απράκτου της τετράμηνης αποσβεστικής προθεσμίας προς αποποίηση της κληρονομιάς, η εν λόγω αποδοχή χαρακτηρίζεται ως πλασματική αποδοχή κληρονομιάς (αποδοχή η οποία έγινε διότι πέρασε η παραπάνω προθεσμία). Εξάλλου, η αποδοχή της κληρονομιάς μπορεί να οφείλεται σε πλάνη, δηλαδή σε παραμέληση της προθεσμίας για αποποίηση, σε άγνοια ή εσφαλμένη γνώση των νομικών διατάξεων για την αποδοχή της κληρονομίας ή σε παροχή εσφαλμένων νομικών συμβουλών δικηγόρου. Η αποδοχή της κληρονομιάς μπορεί να προσβληθεί από τον κληρονόμο με άσκηση αγωγής, λόγω πλάνης, ώστε, αν ο κληρονόμος γνώριζε την αληθινή κατάσταση ως προς το σημείο αυτό, δεν θα άφηνε να παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αποποιήσεως. Όταν πρόκειται για ανήλικο κληρονόμο, το πρόσωπο που τον εκπροσωπεί πρέπει να προβεί στην εμπρόθεσμη αποποίηση της κληρονομίας για λογαριασμό του.