Νέα

Νέα

Νομοσχέδιο Υπουργείου Δικαιοσύνης για την πρόληψη της διάδοσης του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο.

10 November, 2023

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι:

α) η θέσπιση μέτρων εσωτερικού δικαίου για την αποτελεσματική και πλήρη εφαρμογή στην εθνική
έννομη τάξη του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
29ης Απριλίου 2021 σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο
διαδίκτυο (L 172),
β) η αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης των υπηρεσιών φιλοξενίας για τη διάδοση τρομοκρατικού
περιεχομένου στο διαδίκτυο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς.
#kmdlawfirm #kmd #kmdteam
Διαβάστε το κείμενο του νομοσχεδίου εδώ