Νέα

Νέα

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ

17 January, 2022

Σήμα μπορεί να αποτελέσει κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. Η καταχώριση του σήματος παρέχει στο δικαιούχο αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης αυτού, δηλαδή το δικαίωμα να επιθέτει αυτό στα προϊόντα, τα οποία προορίζεται να διακρίνει, να χαρακτηρίζει της παρεχόμενες υπηρεσίες, να επιθέτει αυτό στα περικαλύμματα και τις συσκευασίες των εμπορευμάτων, στο χαρτί αλληλογραφίας, στα τιμολόγια, τους τιμοκαταλόγους, τις αγγελίες, τις κάθε είδους διαφημίσεις, ως και σε άλλο έντυπο υλικό και να το χρησιμοποιεί σε ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα. 

Ο δικαιούχος του σήματος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές χωρίς την άδειά του, ενώ σε περίπτωση προσβολής του σήματος, ο δικαιούχος διαθέτει ποικίλες δυνατότητες προστασίας εκ του νόμου. Μπορεί να αξιώσει την άρση της προσβολής και την παράλειψη της στο μέλλον, καθώς και αποζημίωση για κάθε ζημία που έπαθε εξαιτίας της παράνομης χρήσης του σήματος του από εκείνον που δεν είχε δικαίωμα προς τούτο. Ενδεικτικά, ο εκάστοτε δικαιούχος δύναται να απαιτήσει, την απώλεια κερδών που υφίσταται από την παράνομη χρήση του σήματος του και τα τυχόν οφέλη που αποκόμισε ο προσβάλλων το σήμα, το ποσό το οποίο θα είχε καταβάλει ο προσβάλλων για δικαιώματα ή λοιπές αμοιβές, αν είχε ζητήσει την άδεια χρήσης από τον δικαιούχο κτλ. 

Δεδομένης της ραγδαίας αύξησης των εμπορικών επιχειρήσεων και των εταιρειών, η επιλογή του σήματος της επιχείρησης σας, θα πρέπει να γίνει με γνώμονα την ύπαρξη σαφούς και ορισμένου διακριτικού γνωρίσματος, το οποίο να μην παραπέμπει σε υφιστάμενο σήμα άλλης ομοειδούς (ή και όχι) επιχείρησης. Ανάλογα με την εμβέλεια της προστασίας του σήματος που θέλετε να κατοχυρώσετε, δηλαδή σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή και διεθνές επίπεδο, τα βήματα που οφείλετε να ακολουθήσετε είναι διαφορετικά και εκτίθενται αμέσως παρακάτω. 

Σημειωτέον ότι μπορείτε να κατοχυρώσετε το σήμα σας και στα τρία επίπεδα προστασίας (εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές), δεδομένου όμως του μεγάλου κόστους των παραβόλων όσο μεγαλώνει η εμβέλεια της προστασίας του σήματος αλλά και του κινδύνου απόρριψης από τον αντίστοιχο εξεταστή, είναι προτιμητέο να αναμένετε την έκδοση οριστικής απόφασης για την κατοχύρωση απόφασης σε εθνικό επίπεδο, πριν προχωρήσετε σε κατοχύρωση του σήματος σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο. 

ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ: 

  • Έλεγχος για ύπαρξη παρόμοιου ή ομοειδούς σήματος ικανού να προκαλέσει σύγχυση στους καταναλωτές, καθώς μία τέτοια περίπτωση θα οδηγούσε σε απόρριψη της σχετικής αίτησης. 
  • Προσδιορισμός των προϊόντων-υπηρεσιών τις οποίες επιθυμείτε να καλύπτει το σήμα σας. Πριν την υποβολή της αίτησης, τα σχετικά προϊόντα-υπηρεσίες που θέλετε να κατοχυρώσετε θα πρέπει να βρίσκονται σε αντιστοιχία με κάποιες από τις κλάσεις της Ταξινόμησης της Νίκαιας (σύμφωνα με τους όρους Διεθνής Ταξινόμησης προϊόντων και υπηρεσιών). 
  • Αποτύπωση του σήματος στην σχετική δήλωση προς υποβολή στον αρμόδιο φορέα, με ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια αποτύπωσης των σχετικών χρωμάτων (εφόσον είναι έγχρωμο) και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του σήματος, καθώς η αίτηση είναι δεσμευτική εφόσον υποβληθεί, ως προς τα χαρακτηριστικά του σήματος που θέλετε να κατοχυρώσετε. 
  • Υποβολή σχετικού αιτήματος στην αρμόδια υπηρεσία και πληρωμή του αντίστοιχου παραβόλου. Τη δεδομένη χρονική στιγμή αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή αιτήσεων κατοχύρωσης εθνικών σημάτων είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για τα ευρωπαϊκά σήματα το γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και για τα διεθνή σήματα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO). Τα παράβολα του Δημοσίου, ποικίλουν ανά διαδικασία και εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, όπως τον αριθμό  των κλάσεων της Τανινόμησης της Νίκαιας που επιθυμεί κάποιος να κατοχυρώσει, το αν θα υποβάλλει το αίτημα του ηλεκτρονικά ή με φυσική παρουσία (έγχαρτο αίτημα) κ.ο.κ.  
  • Επεξεργασία αίτησης και δικαιολογητικών από τον εξεταστή. 
  •  Δημοσίευση του σήματος για τρεις μήνες, προθεσμία εντός της οποίας μπορεί οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον να υποβάλλει ένσταση. 
  • Κατοχύρωση σήματος με έκδοση απόφασης, εφόσον δεν έχει υποβληθεί σχετική ένσταση. 

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο κομμάτι της ηλεκτρονικής πληρωμής των αντίστοιχων τελών, καθώς δεν πρόκειται ποτέ η αντίστοιχη υπηρεσία να σας ζητήσει να πληρώσετε μέσω email το αντίστοιχο ποσό. Η διαδικασία πληρωμής είναι πολύ συγκεκριμένη, δυστυχώς όμως έχουν παρατηρηθεί πολλά φαινόμενα απάτης, με τα οποία αποστέλλονται στους ενδιαφερόμενους μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με παρόμοια στοιχεία με του αντίστοιχου φορέα ή της αίτησης που ήδη έχετε υποβάλλει, ζητώντας σας να καταθέσετε τα χρήματα του παραβόλου σε συγκεκριμένους λογαριασμούς. 

 

Όποια και αν είναι η περίπτωση σας, η Δικηγορική μας Εταιρεία διαθέτει έμπειρους και καταρτισμένους δικηγόρους, έτοιμους να σας εξυπηρετήσουν με επιτυχία και ασφάλεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, αλλά και να σας συμβουλεύσουν σε κάθε νομικό ζήτημα σχετικό με το σήμα σας.