Νέα

Νέα

Κατάργηση ορίου ηλικίας σε αγγελίες πρόσληψης προσωπικού

04 September, 2019

Με αφορµή συγκεκριµένη αναφορά, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι στην
ιστοσελίδα µεγάλης αλυσίδας καταστηµάτων καφεστίασης, στο σύνολο των
αναρτηµένων αγγελιών αναζήτησης υπαλλήλων τίθεται ανώτατο και κατώτατο
ηλικιακό όριο, µεταξύ 20-35 ετών, ως κριτήριο πρόσληψης. Με τον τρόπο αυτό,
αποκλείονται αυτοδικαίως υποψήφιοι µεγαλύτερης ή µικρότερης ηλικίας, χωρίς να είναι
προφανής ο λόγος για τον οποίο η ηλικία τους συνιστά ουσιαστική και καθοριστική
προϋπόθεση για την άσκηση των συγκεκριµένων καθηκόντων των προς πλήρωση
θέσεων.
Ο Συνήγορος ενηµέρωσε την εταιρεία ότι σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, η
ανωτέρω πρακτική αποτελεί παραβίαση της αρχής της ίσης µεταχείρισης λόγω
ηλικίας. Ζήτησε δε, την αλλαγή τη πολιτικής προσλήψεων της εταιρείας, προκειµένου
αυτή να εναρµονιστεί µε το εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας κατά των
διακρίσεων.
Η εταιρεία συµµορφώθηκε πλήρως στις συστάσεις του Συνηγόρου, εξαλείφοντας το
κριτήριο της ηλικίας από όλες τις αγγελίες της.
Ο Συνήγορος του Πολίτη ως εθνικός φορέας αρµόδιος για την προώθηση της
αρχής της ίσης µεταχείρισης και την καταπολέµηση των διακρίσεων, έχει αναλάβει
πρωτοβουλία σειράς σχετικών παρεµβάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η Αρχή θέτει ως
προτεραιότητα την ευαισθητοποίηση των εργοδοτικών επιχειρήσεων και επιδιώκει τη
συνεργασία µαζί τους, στοχεύοντας στην καταπολέµηση στερεοτύπων και
προκαταλήψεων και στην εµπέδωση της αξίας της ίσης µεταχείρισης στην απασχόληση
και την εργασία, ανεξαρτήτως επιµέρους χαρακτηριστικών ή ιδιοτήτων, όπως η ηλικία.