Νέα

Νέα

Kαταχρηστική η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω παράνομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

21 January, 2021

Είναι καταχρηστική η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω παράνομης επεξεργασίας προσωπικών – ευαίσθητων δεδομένων υγείας εργαζομένου, όπως είναι τα αποτελέσματα της εξέτασης ανίχνευσης φαρμακευτικών ουσιών για την απόκτηση ιατρικού πιστοποιητικού ικανότητας προς ναυτολόγηση και γνωστοποίησης αυτών σε τρίτους χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ειδική έγγραφη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων (εν προκειμένω του εργαζομένου). Με την με αριθμό 595/2020 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς δικαιώθηκε εργαζόμενη (Θαλαμηπόλος Α΄ Τάξης) για παράνομη επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών της δεδομένων, που αφορούσαν στη λήψη φαρμακευτικών ουσιών, διότι γνωστοποιήθηκαν, χωρίς τη συγκατάθεσή της σε τρίτους. Σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση έλαβε ποσά, τα οποία αφορούν υπόλοιπο αποδοχών, αποζημίωση απόλυσης και αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υπέστη. Ειδικότερα:

Αποδείχθηκε ότι η εργαζόμενη, καθ’ υπόδειξη της εργοδότριας-εφοπλίστριας εταιρείας μετέβη στα γραφεία της ναυτιλιακής εταιρείας, στον Πειραιά. Κατόπιν συστάσεως του υπεύθυνου πληρωμών της τελευταίας, επισκέφθηκε, στις 30.06.2016, τη Γενική Κλινική «…», όπου υπεβλήθη σε ακτινογραφία θώρακος, παθολογική και οφθαλμολογική εξέταση, προκειμένου να κριθεί η ικανότητά της προς παροχή ναυτικής εργασίας. Επιπλέον, ενημέρωσε τους ιατρούς της ως άνω Κλινικής ότι λαμβάνει νομίμως φαρμακευτική αγωγή (Zyprexa, με ημερήσια δόση 5 mg, Xanax με ημερήσια δόση 0,5 mg), αφού έθεσε υπόψιν αυτών την, από 30.06.2016, ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού της, Ψυχιάτρου – Ψυχοθεραπευτή ….. Ακολούθως, μετά τη διενέργεια των ως άνω αναγκαίων εξετάσεων, η ενάγουσα-εργαζόμενη κρίθηκε επαρκής για την άσκηση της ναυτικής εργασίας, χωρίς περιορισμούς.

Η ενάγουσα-εργαζόμενη υπεβλήθη, όμως, την ίδια μέρα, πέραν των ως άνω ιατρικών εξετάσεων, κατ’ απαίτηση της ναυτιλιακής εταιρείας, σε εξέταση ανίχνευσης φαρμακευτικών ουσιών, τα αποτελέσματα της οποίας εκδόθηκαν είκοσι περίπου ημέρες μετά τη διενέργεια της εξέτασης αυτής και απεστάλησαν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη ναυτιλιακή εταιρεία, χωρίς προηγουμένως να γνωστοποιηθούν στην εργαζόμενη. Λόγω δε της λήψης από αυτήν των ως άνω φαρμακευτικών ουσιών η εν λόγω εξέταση εμφάνισε την ύπαρξη βενζοδιαζεπινών. Η ενάγουσα απολύθηκε

άμεσα, για την αιτία αυτή, στις 20.07.2016, η πραγματική δε αιτία της απολύσεώς της ήταν η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της ως άνω εξέτασης περί λήψεως από την εργαζόμενη των συγκεκριμένων φαρμάκων.

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, αποδεικνύεται ότι η εργοδότρια-εφοπλίστρια εταιρεία υπέβαλε την ενάγουσα-εργαζόμενη σε εξέταση ανίχνευσης φαρμακευτικών ουσιών και, ακολούθως, προέβη σε επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της, ήτοι των αποτελεσμάτων της εν λόγω εξέτασης, αφού έλαβε τα αποτελέσματα αυτά από τη Γενική Κλινική «…» και τα γνωστοποίησε σε τρίτους κυρίως μέλη του πληρώματος), χωρίς προηγουμένως να έχει προβεί στην απαιτούμενη ενημέρωσή της, κυρίως, ως προς τους αποδέκτες των δεδομένων αυτών και χωρίς να έχει εξασφαλίσει συγκεκριμένη και ειδική έγγραφη συγκατάθεση της εργαζόμενης προς τούτο, κατά παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2α του άρθρου 7 του Ν. 2472/1997.

Συνεπεία της παράνομης και υπαίτιας (από πρόθεση) συμπεριφοράς της ναυτιλιακής εταιρείας, ήτοι τη χωρίς δικαίωμα επεξεργασία, μετάδοση και ανακοίνωση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της ενάγουσας σε τρίτα πρόσωπα, προσεβλήθη η προσωπικότητα της ενάγουσας-εργαζόμενης, ως προς την κατάσταση της υγείας της και εν γένει της ιδιωτικής της ζωής. Έλαβε χώρα η ως άνω παράνομη επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών της δεδομένων, που αφορούσαν στη λήψη των ως άνω φαρμακευτικών ουσιών, διότι γνωστοποιήθηκαν, χωρίς τη συγκατάθεση της ενάγουσας, σε προστηθέντες της ναυτιλιακής εταιρείας, οι οποίοι παρέλαβαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων και περαιτέρω στα μέλη του πληρώματος, που ενημέρωσαν αυτήν για την απόλυσή της, ήτοι στον ως άνω Προϊστάμενό της και τον Πλοίαρχο του πλοίου, σε πρόσωπα δηλαδή που δεν ήταν εξουσιοδοτημένα προς επεξεργασία τους και δεν δεσμεύονταν από το ιατρικό απόρρητο. Συνεπώς, η εργαζόμενη υπέστη ηθική βλάβη, αφού κατέστη γνωστό στον εργασιακό και κοινωνικό της περίγυρο το γεγονός ότι απέτυχε να περάσει το «drugtest», ενώ η εταιρεία γνώριζε, σε κάθε περίπτωση όφειλε να γνωρίζει την πιθανότητα επέλευσης της προαναφερόμενης ηθικής βλάβης στην εργαζόμενη.

Εξάλλου, κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, καθώς και η ίδρυση και λειτουργία σχετικού αρχείου, ύστερα από άδεια

της Αρχής, όταν συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Το υποκείμενο έδωσε τη γραπτή συγκατάθεσή του, εκτός εάν η συγκατάθεση έχει αποσπασθεί με τρόπο, που αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη ή νόμος ορίζει ότι η συγκατάθεση δεν αίρει την απαγόρευση. β) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου ή προβλεπομένου από το νόμο συμφέροντος τρίτου, εάν το υποκείμενο τελεί σε φυσική ή νομική αδυναμία να δώσει τη συγκατάθεσή του. γ) Η επεξεργασία αφορά δεδομένα, που δημοσιοποιεί το ίδιο το υποκείμενο ή είναι αναγκαία για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου ή πειθαρχικού οργάνου. δ) Η επεξεργασία αφορά θέματα υγείας και εκτελείται από πρόσωπο, που ασχολείται κατ’ επάγγελμα με την παροχή υπηρεσιών υγείας και υπόκειται σε καθήκον εχεμύθειας ή σε συναφείς κώδικες δεοντολογίας, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την ιατρική πρόληψη, διάγνωση περίθαλψη ή τη διαχείριση υπηρεσιών υγείας. ε) Η επεξεργασία εκτελείται από Δημόσια Αρχή και είναι αναγκαία είτε αα) για λόγους εθνικής ασφάλειας, είτε ββ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών εγκληματολογικής ή σωφρονιστικής πολιτικής και αφορά τη διακρίβωση εγκλημάτων, ποινικές καταδίκες ή μέτρα ασφαλείας, είτε γγ) για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, είτε δδ) για την άσκηση δημόσιου φορολογικού ελέγχου ή δημόσιου ελέγχου κοινωνικών παροχών. στ) Η επεξεργασία πραγματοποιείται για ερευνητικούς και επιστημονικούς αποκλειστικά σκοπούς και υπό τον όρο ότι τηρείται η ανωνυμία και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, στα οποία αναφέρονται. ζ) Η επεξεργασία αφορά δεδομένα δημοσίων προσώπων, εφόσον αυτά συνδέονται με την άσκηση δημοσίου λειτουργήματος ή τη διαχείριση συμφερόντων τρίτων, και πραγματοποιείται αποκλειστικά για την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος.