Νέα

Νέα

Ηλεκτρονική Υπογραφή

18 June, 2020

Στα πλαίσια της ψηφιοποίησης των περισσότερων υπηρεσιών και συναλλαγών, εξαιτίας της νέας πραγματικότητας που δημιούργησε ο κορωνουιός, τέθηκε και το ζήτημα της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής, το οποίο πραγματοποιούταν μόνο μέσω της φυσικής παρουσίας του ενδιαφερομένου στις αρμόδιες υπηρεσίες ή στα αρμόδια προς τούτο πρόσωπα π.χ. δικηγόροι.

Σύμφωνα με το άρθρο 31, παρ.3 του νόμου 4683/2020 «Νομική ισχύς ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων»: «Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 11 του ν.2690/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Στις περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου, αρκεί, κατά περίπτωση, η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του ενδιαφερομένου, εφόσον το έγγραφο διακινείται ηλεκτρονικά».

Η απόκτηση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής ή σφραγίδας, γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «www.ermis.gov.gr», στο οποίο εισάγετε τους κωδικούς του taxis net. Ανάλογα με τον επαγγελματικό κλάδο τον οποίο αφορά η ηλεκτρονική υπογραφή, παρέχονται οι σχετικές οδηγίες εισαγωγής στο σύστημα από τους οικείους επαγγελματικούς συλλόγους. Για παράδειγμα, οι δικηγόροι μπορούν να εισέρχονται για το σκοπό αυτό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «portal olomeleia». Ο ενδιαφερόμενος δικηγόρος, εισάγει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο σύστημα και εν συνεχεία η Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) εκδίδει ψηφιακό πιστοποιητικό.

Ακολούθως απαιτείται η ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής), η οποία είναι είτε ειδική συσκευή (σε μορφή έξυπνης κάρτας ή usb token) ή κεντρική διάταξη εξ αποστάσεως δημιουργίας ψηφιακής υπογραφής. Χρησιμοποιείται μόνο για την δημιουργία ψηφιακής υπογραφής και πρέπει να τηρεί τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει το Π.Δ. 150/2001. Το κόστος κτήσης ηλεκτρονικής υπογραφής ανέρχεται στα 22 € πλέον Φ.Π.Α. και καταβάλλεται μία φορά από τον ενδιαφερόμενο δικηγόρο. Η ισχύς της ηλεκτρονικής υπογραφής είναι για 5 χρόνια και η ανανέωση της γίνεται δωρεάν, από τον δικαιούχο.