Νέα

Νέα

GDPR: Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

06 February, 2019

Όλοι έχουμε ακούσει για το περιβόητο GDPR ή αλλιώς ” Κανονισμός ΕΕ 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)” στις 25.5.2018,του οποίου η ισχύς έχει ξεκινήσει από το 2016 όταν και υιοθετήθηκε ως Κανονισμός .Τι εστί GDPR όμως πραγματικά;

Το GDPR αποτελεί ένα νέο πανευρωπαϊκό ρυθμιστικό νομικό πλαίσιο, για την προστασία των φυσικών προσώπων απέναντι στην επεξεργασία των δικών τους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών. Πλέον για να επεξεργασθεί προσωπικά δεδομένα μία επιχείρηση, πρέπει να έχει οπωσδήποτε τη συγκατάθεση του υποκειμένου-φυσικού προσώπου του οποίου τα στοιχεία επεξεργάζεται.

Αφορά φυσικά πρόσωπα, όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, δημόσιο, συλλόγους και γενικά κάθε είδους οντότητα ή φορέα που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων που εδρεύουν στην Ευρώπη, προβλέποντας αυστηρά πρόστιμα σε περιπτώσεις παράβασης αυτού του ευρωπαϊκού κανονισμού. Μια επιχείρηση, ένας φορέας ή ένα οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να έχει τον ρόλο του υπεύθυνου επεξεργασίας αυτών των δεδομένων ή τον ρόλο του εκτελών της επεξεργασίας με ίσες ευθύνες.

Ποια είναι τα δεδομένα προστασίας; Eίναι η ηλικία, το φύλο, η διεύθυνση διαμονής, η ταυτότητα, το τηλέφωνο και γενικά όλα τα δεδομένα που εμπεριέχουν προσωπικού χαρακτήρα (privacy). Υπάρχουν όμως και άλλα δεδομένα τα οποία θεωρούνται ευαίσθητα όπως: διατροφικές συνήθειες, δεδομένα που αναφέρονται στην υγεία ενός φυσικού προσώπου, σεξουαλικές προτιμήσεις, θρησκευτικές πεποιθήσεις και άλλα. Δηλαδή που μπορεί να προσβάλλουν το άτομο λόγω ταμπού στην κοινωνία κ.α.

Αρχές προστασίας δεδομένων

* Τα δεδομένα να επεξεργάζονται με πλήρη διαφάνεια.

* Να προσδιορίζονται με σαφήνεια οι σκοποί για τους οποίους συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα.

* Να διορθώνονται ή να διαγράφονται εφόσον ζητηθεί από το υποκείμενο-φυσικό πρόσωπο άμεσα χωρίς καθυστερήσεις.

* Να αποθηκεύονται μόνο για το αναγκαίο χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού που συλλέχθηκαν ή το χρονικό διάστημα που αναφέρονται σε νομοθεσίες όπως φορολογικές, εργατικές κ.λπ.

* Να επεξεργάζονται με ασφάλεια και να προστατεύονται από απώλεια, καταστροφή, ή ζημιά, καθώς και από μη εγκεκριμένη ή παράνομη πρόσβαση.

Πηγές :logistis-adr.gr, lawspot.gr