Νέα

Νέα

GDPR Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

14 October, 2019

Βάσει του Ν. 4624/2019 λήφθηκαν μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 2016/679 (ΓΚΠΔ/GDPR) και ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κάθε επιχείρηση υποχρεούται να συμμορφωθεί με την σχετική νομοθεσία, ειδάλλως τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν έως και το 4% του ετησίου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της. Η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες συμμόρφωσης της επιχείρησής σας βάσει των διατάξεων του GDPR και της εθνικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει

α) Χαρτογράφηση των δεδομένων/αρχείων/πηγών άντλησης των δεδομένων (Data Mapping)

β) Αποτύπωση των νομικών και τεχνολογικών κενών (Gap Analysis)

γ) Εκτίμηση Αντικτύπου (Data Privacy Impact Assessment) σε περίπτωση επεξεργασίας «ευαίσθητων» δεδομένων, συστηματικής παρακολούθησης δημοσίως προσβάσιμου χώρου ή συστηματικού profiling

δ) Συμμόρφωση (Implementation), δηλαδή υπόδειξη μέτρων που πρέπει να εφαρμοστούν

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας προσαρμόζουν τις διατάξεις του GDPR στις ανάγκες της επιχείρησής σας, ενώ παράλληλα προσφέρουν και υπηρεσίες DPO.

Ρόλος του DPO: διαρκής ενημέρωση του προσωπικού σας σχετικά με τις εκδοθείσες εθνικές και ευρωπαϊκές οδηγίες που αφορούν στον GDPR και διαρκής παρακολούθηση της εφαρμογής των απαιτούμενων νομικών, οργανωτικών και τεχνικών μέτρων