Νέα

Νέα

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ). Αναλυτικά τα μέτρα ανά είδος επιχείρησης και τα πρόστιμα ανά παράβαση.

04 May, 2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27815
Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο
της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Τα άρθρα της απόφασης :
Άρθρο 1
Κανόνες λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων
Άρθρο 2
Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων – Κυρώσεις
Άρθρο 3
Μέτρα προστασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Άρθρο 4
Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά οχήματα, δημόσιας χρήσης και ιδιωτικής χρήσης με οδηγό
Άρθρο 5
Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά ιδιωτικής
χρήσης οχήματα
Άρθρο 6
Mέτρα προστασίας εντός νοσοκομείων,
δημοσίων υπηρεσιών και χώρων συνάθροισης
κοινού
Άρθρο 7
Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων
Άρθρο 8
Διαδικασίες ελέγχων – πιστοποίηση παραβάσεων
Άρθρο 9
Επιβολή προστίμων
Άρθρο 10
Βεβαίωση και είσπραξη προστίμων
Άρθρο 11
Αρχή ενημέρωσης του κοινού

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27818
Επιβολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού
περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών στην
Επικράτεια, πέραν των ορίων της οικείας Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας, προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, από τις 4.5.2020 και ώρα 06:00 έως τις
18.5.2020 και ώρα 06:00.
2. Από τα μέτρα της παρ. 1 εξαιρούνται μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών, αναγκών τους που δεν μπορούν να
ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες επιτρέπονται συγκεκριμένα για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:
α) Μετάβαση από και προς την εργασία, που πιστοποιείται με σχετική έγγραφη βεβαίωση του εργοδότη ή άλλα κατάλληλα έγγραφα ή, εφόσον πρόκειται για
αυτοαπασχολούμενο, με έγγραφη δήλωση του ιδίου.
β) Μετακίνηση για λόγους υγείας που πιστοποιείται με σχετική ιατρική βεβαίωση.
γ) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία συγγενών πρώτου ή δευτέρου βαθμού) που πιστοποιείται με έγγραφη δήλωση του πολίτη.
δ) Μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, που πιστοποιείται με έγγραφη δήλωση του πολίτη.
ε) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας που πιστοποιείται με Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης που λαμβάνεται ατελώς από τον ιστότοπο https://
www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis, ή με αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1.
Τα ΦΕΚ αναλυτικά:
ΦΕΚ 1647
ΦΕΚ 1648