Νέα

Νέα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟI

30 March, 2020

Δημοσιεύτηκε στις 19-03-2020, ο νόμος 4679/2020, ο οποίος αντικαθιστά τον προ ισχύσαντα νόμο και αποσκοπεί στην ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών στο ελληνικό δίκαιο. Ειδικότερα, ο νέος νόμος, έχει εφαρμογή στα εθνικά σήματα, δηλαδή στα δικαιώματα επί σημάτων που απονέμονται από την Διεύθυνση Σημάτων ή τα Διοικητικά Δικαστήρια και στις διεθνείς καταχωρίσεις σημάτων που έχουν κατατεθεί, σύμφωνα με το Διεθνές Πρωτόκολλο της Μαδρίτης (1989) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2783/2000 (Α΄ 1), στο Διεθνές Μητρώο που τηρείται από το Διεθνές Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO), εφόσον η προστασία τους έχει επεκταθεί και στην Ελλάδα, όπως προβλέπει το πιο πάνω Πρωτόκολλο. Οι κυριότερες αλλαγές του νόμου σε πρακτικό επίπεδο συνοψίζονται αμέσως παρακάτω:

· Καταργείται η προυπόθεση της επιδεικτικότητας γραφικής παράστασης του σήματος, όπως ίσχυε παλαιότερα, δηλαδή η ικανότητα του σήματος να αποτυπωθεί γραφικά και εισάγεται νέα προυπόθεση για την κατοχύρωση του σήματος, η οποία συνίσταται στην δυνατότητα του σήματος να αναπαρίσταται με τέτοιο τρόπο, ώστε να προκύπτει με ακρίβεια και σαφήνεια το αντικείμενο προστασίας του. Φυσικά ο νέος νόμος, διατηρεί τη βασική προϋπόθεση για την κατοχύρωση του σήματος, που είναι η ικανότητα του σήματος να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες άλλων επιχειρήσεων.

· Θεσπίζεται η δυνατότητα των αστικών ή ποινικών δικαστηρίων με τις αποφάσεις τους για προσβολή σήματος μπορούν, ύστερα από αίτηση του ενάγοντος ή του πολιτικώς ενάγοντος, αντίστοιχα, και με δαπάνες του προσβάλλοντος το σήμα, να διατάσσουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με την απόφαση, καθώς και την ανάρτηση της απόφασης στο διαδίκτυο και την πλήρη ή μερική δημοσίευσή της στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το δικαστήριο αποφασίζει τον προσήκοντα τρόπο δημοσίευσης.

· Μεταβάλλονται τα τέλη για την κατάθεση της δήλωσης κατοχύρωσης σήματων ως εξής:

α. κατάθεση σήματος, που υποβάλλεται έγχαρτα, εκατόν είκοσι (120) ευρώ,

β. κατάθεση σήματος, που υποβάλλεται ηλεκτρονικά, εκατό (100) ευρώ,

γ. για κάθε επιπλέον κλάση, είκοσι (20) ευρώ,

δ. κατάθεση σήματος από μετατροπή σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνούς καταχώρισης ή από διαίρεση δήλωσης σήματος σε περισσότερα μέρη, εκατόν πενήντα (150) ευρώ,

ε. κάθε επιπλέον κλάση, είκοσι (20) ευρώ, στ. παράταση προστασίας σήματος, που υποβάλλεται έγχαρτα, εκατόν δέκα (110) ευρώ,

ζ. παράταση προστασίας σήματος, που υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενενήντα (90) ευρώ,

η. κάθε επιπλέον κλάση, είκοσι (20) ευρώ,

θ. μεταβίβαση σήματος, ενενήντα (90) ευρώ, ι. παραχώρηση άδειας χρήσης, ενενήντα (90) ευρώ,

ια. εγγραφή εμπράγματων δικαιωμάτων, σαράντα (40) ευρώ,

ιβ. έλεγχος και διαβίβαση διεθνούς αίτησης, δεκαπέντε (15) ευρώ,

ιγ. αντικατάσταση εθνικού σήματος από διεθνή καταχώριση, εκατόν δέκα (110) ευρώ,

ιδ. κατάθεση προσφυγών, ανακοπών, παρεμβάσεων και αιτήσεων ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, εβδομήντα (70) ευρώ,

ιε. παράβολο συζήτησης ανακοπών, προσφυγών, παρεμβάσεων και αιτήσεων ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, σαράντα (40) ευρώ,

ιστ. επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση, εκατόν δέκα (110) ευρώ,

ιζ. έκδοση αντιγράφου σήματος, ένα (1) ευρώ.

Αναμένονται να εκδοθούν και σχετικές υπουργικές αποφάσεις για ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων κατά τη διαδικασία καταχώρησης σήματων, που αφορούν κυρίως την υποβολή της δήλωσης για κατοχύρωση σήματος, τις διαστάσεις του σήματος, τη μορφή και το περιεχόμενο της δήλωσης κ.ο.κ.