Νέα

Νέα

Δικαίωμα διαγραφής προσωπικών δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»)

09 September, 2020

Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητήσει την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων (δικαίωμα στη λήθη), εφόσον δεν επιθυμεί πια αυτά τα δεδομένα να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και εφόσον δεν υφίσταται νόμιμος λόγος να τα κατέχει ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Επίσης, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του εάν υποβάλλονται σε παράνομη επεξεργασία ή εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν.

Νόμιμος λόγος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων κάποιου προσώπου είναι για παράδειγμα το δικαίωμα στην ενημέρωση, το δημοσιογραφικό καθήκον πληροφόρησης του κοινού, η αποκατάσταση ιστορικής αλήθειας, το δημόσιο συμφέρον, σκοποί επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας, στατιστικοί σκοποί ή η θεμελίωση νομικών αξιώσεων.

Σε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί αν ασκήσει το δικαίωμα του στη λήθη σε ψηφιακό περιβάλλον, αυτό σημαίνει ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να διαγράψει αποτελέσματα και δυσμενείς αναφορές στο εν λόγω υποκείμενο από μηχανές αναζήτησης, υπό τον όρο ότι δεν θίγεται το δικαίωμα ενημέρωσης του κοινού. Μάλιστα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με την απόφαση της 24/9/2019 έκρινε ότι η διαγραφή αποτελεσμάτων περιορίζεται στον ευρωπαϊκό χώρο και δεν καταλαμβάνει όλους τους συνδέσμους παγκοσμίως. Το ζήτημα αυτό ανέκυψε όταν η Google αρνήθηκε να συμμορφωθεί με απόφαση της γαλλικής αρχής CNIL το 2015 περί διαγραφής συνδέσμων στα στοιχεία ταυτότητας συγκεκριμένου ατόμου και ως εκ τούτου της επιβλήθηκε πρόστιμο 100.000€ ένα έτος μετά. Πρόσφατα η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Βελγίου επέβαλε, επίσης, πρόστιμο ύψους 600.000 ευρώ στην Google για παραβίαση του δικαιώματος στη λήθη ενός Βέλγου πολίτη και για έλλειψη διαφάνειας κατά τη διαχείριση του σχετικού αιτήματός του. Συγκεκριμένα, ένας Βέλγος πολίτης ζήτησε την κατάργηση συνδέσμων που περιείχαν αρνητικές πληροφορίες γι’ αυτόν, με το αίτημά του να απορρίπτεται από τη Google. Η βελγική Αρχή διαπίστωσε ότι ορισμένοι απο αυτούς τους συνδέσμους ήταν απαραίτητοι για το δημόσιο συμφέρον καθώς αφορούσαν μια υποτιθέμενη σχέση με πολιτικό κόμμα. Ωστόσο, οι άλλοι σύνδεσμοι περιείχαν πληροφορίες που ήταν αβάσιμες και θα μπορούσαν να βλάψουν σοβαρά τη φήμη του. Η βελγική Αρχή έκρινε ότι οι σύνδεσμοι αυτοί έπρεπε να καταργηθούν, πράγμα που η Google αρνήθηκε και ως εκ τούτου της επιβλήθηκε το ως άνω πρόστιμο.