Νέα

Νέα

Διαγραφή προστίμου άσκοπης μετακίνησης, το οποίο επιβλήθηκε για λόγους που δεν αναφέρονται στην αιτιολογία της πράξης

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αίτημα ενδιαφερόμενου για τη διαγραφή
προστίμου 300 € που επιβλήθηκε εις βάρος του, από το Αστυνομικό Τμήμα Λίμνης
Εύβοιας, με την αιτιολογία της άσκοπης μετακίνησης, κατά τη διάρκεια της ισχύος
των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί λόγω της πανδημίας.

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, που ίσχυε κατά τον χρόνο επιβολής του
προστίμου, ήταν επιτρεπτή από τις 5:00 έως τις 21:00 η δυνατότητα
μετακίνησης για σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο, με τη συνοδευτική
δήλωσης κυκλοφορίας, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ζωτικές ανάγκες των
πολιτών. Σε περίπτωση επίδοσης πράξης επιβολής προστίμου, ο ελεγχόμενος
δύναται να υποβάλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στην αρμόδια υπηρεσία, στην
οποία συγκροτείται τριμελής επιτροπή, που εξετάζει εντός δύο εργάσιμων ημερών τις
αντιρρήσεις και με αιτιολογημένη αναφορά για τα συγκεκριμένα περιστατικά και
στοιχεία, τις αποδέχεται ή τις απορρίπτει.
Η ατομική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει αιτιολογία, η οποία να περιλαμβάνει
τη διαπίστωση της συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων για την έκδοσή της, να
είναι σαφής, ειδική, επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου.
Το Αστυνομικό Τμήμα Λίμνης Εύβοιας επέβαλε το διοικητικό πρόστιμο για λόγους
άσκοπης μετακίνησης χωρίς βεβαίωση, παρόλο που ο πολίτης διέθετε
συνοδευτική δήλωση κυκλοφορίας για σωματική άσκηση. Κατόπιν υποβολής
της ένστασής του, αυτή απορρίφθηκε από την τριμελή επιτροπή της Υπηρεσίας με
την αιτιολογία ότι κατελήφθη καθήμενος σε παγκάκι με έτερο άτομο, ενώ είχε
αποστείλει γραπτό μήνυμα για σωματική άσκηση.
Ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι η αιτιολογία της διοικητικής πράξης επιβολής του
προστίμου της υπηρεσίας διαφέρει από εκείνη της απόρριψης της ένστασης. Κατά
συνέπεια, επειδή τα πραγματικά περιστατικά της απόρριψης της ένστασης δεν
προκύπτουν από την πράξη επιβολής προστίμου, έκρινε ότι η πράξη πάσχει και
ζήτησε την ακύρωσή της.
Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, το Α.Τ. Λίμνης προέβη στη διαγραφή της
πράξης επιβολής του προστίμου και τη σχετική ενημέρωση της αρμόδιας
Δ.Ο.Υ., στην οποία είχε βεβαιωθεί.