Νέα

Νέα

Ανάληψη απο κοινό τραπεζικό λογαριασμό

22 December, 2021

Tο θέμα του κοινού τραπεζικού  λογαριασμού ή αλλιώς του “κοινού διαζευκτικού λογαριασμού”  δηλαδή του λογαριασμού που τηρείται σε Τράπεζα με περισσότερους δικαιούχους απασχολεί συχνά τους πολίτες , οι οποίοι εγείρουν διάφορα ερωτήματα.   

H σύμβαση του κοινού τραπεζικού λογαριασμού δίνει το δικαίωμα σε κάθε δικαιούχο του λογαριασμού να κάνει χρήση του  χωρίς τη συναίνεση των υπολοίπων, είτε αυτός που κάνε ι τη χρήση είναι ένας είτε περισσότεροι καθώς  με τη σύμβαση κοινού λογαριασμού δημιουργείται ενεργητική εις ολόκληρον ενοχή.  

 Έτσι η Τράπεζα υποχρεούται να αποδώσει το ποσό του καταθετικού λογαριασμού , ακόμα και ολόκληρο, μόνο μία φορά.  

Στη περίπτωση που το ποσό του τραπεζικού λογαριασμού στη πραγματικότητα ανήκει σε άλλον συνδικαιούχο του λογαριασμού και όχι σε αυτόν που ανέλαβε το ποσό, τότε ο πρώτος (ο μη αναλαβών δικαιούχος) διατηρεί απαίτηση έναντι του δικαιούχου  που έκανε ανάληψη των χρημάτων του λογαριασμού  στην απόδοση σε αυτόν του  ποσού του τραπεζικού λογαριασμού  που του αναλογεί όπως αυτό προκύπτει από τη εσωτερική τους σχέση και τις ειδικότερες συμφωνίες τους.  

Η εσωτερική αυτή σχέση χρειάζεται να αποδειχθεί ενώ αν δεν υπάρχει κάποια ειδικότερη συμφωνία τεκμαίρεται ότι τα χρήματα του κοινού τραπεζικού ανήκουν σε όλους τους δικαιούχους ισομερώς.  

Σε περίπτωση θανάτου ενός από τους συνδικαιούχους του λογαριασμού κατά την οποία μετά το θάνατο ο άλλος συνδικαιούχος αναλάβει όλο το ποσό του λογαριασμού ισχύουν τα ακόλουθα: 

 – Αν   στη σύμβαση κοινού λογαριασμού  που υπέγραψαν με τη Τράπεζα περιλαμβάνεται ο όρος ότι σε περίπτωση θανάτου κάποιου δικαιούχου, η κατάθεση περιέρχεται αυτοδικαίως στους λοιπούς επιζώντες συνδικαιούχους. Σε αυτή τη περιπτωση ,οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος συνδικαιούχου δεν έχουν δικαίωμα κληρονομιάς στο ποσό του λογαριασμού. 

-Αν στη σύμβαση του κοινού λογαριασμού δεν περιλαμβάνεται ο ως άνω όρος τότε οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος μπορούν να απαιτήσουν από  τον επιζώντα συνδικαιούχο  το ποσό της κατάθεσης που αναλογεί στον συνδικαιούχο του λογαριασμού που απεβίωσε και δεν έχουν το δικαίωμα να στραφούν κατά της Τράπεζας.