Νέα

Νέα

Αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα: Νέες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Άρθρο 67
Επικίνδυνη οδήγηση – Υπέρβαση επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας – Τροποποίηση άρθρου 290Α ΠΚ

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιχειρείται η συμπερίληψη α) της
υπερβολικής (που εξαρτάται από τον τύπο του οδικού δικτύου και τον
τύπο του οχήματος) ταχύτητας και β) της οδήγησης στη λωρίδα έκτακτης
ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στις περιπτώσεις εκείνες που η οδήγηση τροχοφόρου
οχήματος δύναται να θέσει σε κίνδυνο ξένα πράγματα, ανθρώπινη ζωή ή
ακόμα να επιφέρει ως αποτέλεσμά της, βαριά σωματική βλάβη,
σημαντική βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις ή ακόμα και θάνατο.

Η συγκεκριμένη προσθήκη καθίσταται αναγκαία καθώς, αφενός μεν, τα
τροχαία δυστυχήματα αποτελούν την ένατη συχνότερη αιτία θανάτου
παγκοσμίως και την πρώτη αιτία θανάτου για ανθρώπους ηλικίας 15 – 29
ετών, αφετέρου δε, η κυριότερη αιτία πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων
είναι η υπερβολική ταχύτητα η οποία συμβάλλει τόσο στη σφοδρότητα
της σύγκρουσης όσο και στη σοβαρότητα ενδεχόμενου τραυματισμού,
συχνά και θανάσιμου. Όσο αυξάνει η ταχύτητα του οχήματος, τόσο
μεγαλύτερη είναι η απόσταση που απαιτείται για την ακινητοποίηση του
οχήματος σε περίπτωση που γίνει αντιληπτός οποιοσδήποτε κίνδυνος.
Παράλληλα, η οδήγηση οχήματος στη Λ.Ε.Α, χωρίς να υφίσταται νόμιμος
λόγος χρησιμοποίησής της, στο πλαίσιο του αποκλειστικού προορισμού
της, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) θέτει σε κίνδυνο
τους για νόμιμη αιτία κινούμενους στη λωρίδα ή προσωρινά
ακινητοποιημένους.
Καθίσταται επομένως επιβεβλημένη, η προσθήκη των συγκεκριμένων
υποπεριπτώσεων επικίνδυνης οδήγησης, προκειμένου να
αντιμετωπιστούν εκείνες οι ποινικά αξιόμεμπτες συμπεριφορές οδηγών,
που ενσυνείδητα υπερβαίνουν το οριζόμενο όριο ταχύτητας ή κινούνται
παρανόμως επί της Λ.Ε.Α με αποτέλεσμα να θέτουν σε κίνδυνο την
ιδιοκτησία, αλλά κυρίως τη σωματική ακεραιότητα των λοιπών χρηστών
της οδού και προφανώς τη δική τους.
Η επιλογή του μέτρου υπέρβασης των ορίων ταχύτητας κρίθηκε ως
προσήκουσα, προκειμένου να επέλθει η διακινδύνευση που απαιτεί η
υπόσταση της ποινικής διάταξης, σε εναρμόνιση με τη διάταξη του
άρθρου 20 του ν. 2696/1999 που οριοθετεί και διαβαθμίζει κατά
βαρύτητα τις διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων
ταχύτητας τόσο στο πλαίσιο κίνησης εντός του αστικού περιβάλλοντος
όσο και σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας ή αυτοκινητόδρομους.